Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 k.ú. Domažlice

Veřejná dražba dobrovolná elektronická dle zákona č. 26/2000 Sb. Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 se nachází na severozápadním okraji města Domažlice v lokalitě určené z hlediska platného SÚP k zástavbě – plochy smíšené výrobní. V KN veden jako trvalý travní porost a je určený k zástavbě jako plocha pro výrobu.